Obchodní podmínky a ochrana údajů

Obsah:

• SMLUVNÍ STRANY •

• UZAVŘENÍ SMLOUVY •

• PŘEDMĚT A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ •

• PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE •

• PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE •

• CENA SLUŽBY A ZPŮSOB PLATBY ZA SLUŽBY •

• ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ •

• ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ •

• Předmět a účel smlouvy •

• Zpracování osobních údajů •

• Mlčenlivost •

• Trvání Smlouvy •

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Poskytovatel Petra Střílková zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Opavy – Živnostenský úřad, Krnovská 71C, 746 26 Opava kontaktní e-mail:

Činnost firmy:

  • Keramika, porcelán – výroba, ruční výroba
  • keramika (užitková, zahradní, umělecká)
  • Keramika, porcelán – prodej
    keramika (užitková, zahradní, umělecká)

1.2. Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku Flaume.cz prostřednictvím objednacího formuláře (dále jen „objednatel“)
Poskytovatel a objednatel společně (dále jen „smluvní strany“)

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“) je uzavřena okamžikem dokončení objednávky služby Flaume.cz (dále jen „služba“), přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je vyslovení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“). VOP jsou k dispozici na adrese https://www.flaume.cz/obchodni-podminky.

2.2. Smlouva vstupuje v účinnost dnem uhrazení výzvy k platbě, o kterou si objednatel zažádá v průběhu prvního dne pomocí telefonního čísla nebo e-mailem.

3. PŘEDMĚT A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

3.1. Předmětem smlouvy je výroba a prodej ručně vyrobené keramiky a doplňkové služby dle dohody smluvních stran, to vše za úplatu.

3.2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah.

3.3. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

3.4. Vymezení základních pojmů:

3.4.1. SLUŽBA Flaume.cz – je soubor služeb potřebných pro poskytování internetové prezentace výrobků a dalších služeb dle dohody smluvních stran

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1. Objednatel má právo využívat všech prostředků, které jsou nabízeny poskytovanou službou.

4.2. Poskytovatel může na základě požadavku objednatele vyrobit keramiku dle specifikací objednavatele.

4.3. Objednatel objednává keramiku na základě objednávacího formuláře. Upozorňujeme, že výrobky jsou ručně dělané a mohou se nepatrně lišit.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, cílený útok na server nebo aplikaci s úmyslem vyřadit službu z provozu, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

5.2. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem 3. strany.

5.3. Poskytovatel má právo nedodat objednaný výrobek nebo jeho části objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 8 dní od splatnosti výzvy k platbě. O nedodání nebo ukončení služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

5.4. V případě, že poskytovatel zjistí, nebo má důvodné podezření z podvodného jednání objednatele nebude služba poskytnuta.

6. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB PLATBY ZA SLUŽBY

6.1. Dobu pro realizaci objednávky sjedná poskytovatel s objednavatelem, e-mailem nebo telefonicky. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem je řádně vyplněný objednávkový formulář. Po odeslání objednávky se objednávka zpracuje a do 24 hodin poskytovatel kontaktuje objednavatele.

6.2. Objednávka může být rovněž ukončena na základě výpovědi. Tu lze podat i bez udání důvodu. Výpověď může být zaslána elektronickou formou na kontaktní e-mail. Výpovědní doba je 14 denní a začíná plynout ode dne následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

6.3. V případě úmyslného poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele je poskytovatel oprávněn od objednávky odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po prokazatelném doručení zprávy o odstoupení od smlouvy, kterou objednatel obdržel.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Jakmile objednatel vyplní formulář bude mu zaslána výzva k platbě (proforma).

7.2. Poskytovatel provede spárování přijaté platby za službu, následující pracovní den po přijetí platby. Po spárování platby vystaví poskytovatel daňový doklad.

7.3. Pokud není výzva k platbě objednatelem uhrazena v domluvené lhůtě splatnosti, dochází k vymazání obdržené objednávky.

7.4. Plátci daně z přidané hodnoty z Evropské unie, kteří nemají sídlo v České republice ručí za správné údaje o svém plátcovství této daně.

7.5. Všechny daňové doklady, proformy, faktury, výzvy k platbě a upomínky jsou zasílány Poskytovatelem v elektronické podobě.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Objednatel akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady (faktury, proforma faktury, výzvy k platbě) jsou zasílány objednateli elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty nebo telefonicky.

8.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP, přičemž je povinen o této skutečnosti informovat objednatele informací, která je zobrazena na přihlašovací stránce do administrativní části webové aplikace. Objednatel má právo změnu VOP odmítnout do 30 dnů od oznámení. V takovém případě platí, že smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem zaniká 1 kalendářní měsíc od oznámení odmítnutí změny VOP.

9.ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Poskytovatel v rámci poskytnutí svých služeb může zpracovávat následující osobní údaje objednatele:

a. Jméno, příjmení
b. IČ, DIČ
c. Emailovou adresu
d. Telefonní číslo
e. Fakturační adresu
f. Údaje spojené s platbou

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů poskytovatele.

9.2. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou:
a. Účetní firma
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá.

9.3. Na emailovou adresu (případně tel.č.) mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej objednatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem poskytovatelem zpracovávána po dobu 3 let od posledního užití služby.

9.4. Informace o využívání cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.
Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.
Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

9.5. Za jakým účelem cookies využíváme
www.flaume.cz používá cookies k zajištění základní funkčnosti webu, základní anonymní webové analytice, lepšímu cílení reklamy, která lépe odpovídá návštěvníkovým zájmům, nebo připisování odměn za doporučení nových zákazníků.

Druhy cookies:

• Funkční – slouží k zapamatování osobního nastavení preferencí, zpříjemnění procházení webu nebo připisování konverzí za doporučení zákazníků

• Statistické – Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti a analyzujeme používání našeho webu zákazníky. Tato data jsou zcela anonymní a není možné je spojit s konkrétní osobou.

• Marketingové – Marketingové cookies nám umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky. Díky tomu jim můžeme zobrazovat takový obsah a reklamní nabídky služeb, které jsou pro ně relevantní a projevili o ně v minulosti potenciální zájem. Ani tato data není možné je spojit s konkrétní osobou.

9.6. Shromážděné cookies jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

a. Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá

9.7. Jak vyjádřit nesouhlas se sběrem cookies? Proti sběru cookies na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku na e-mail info@eshop-rychle.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení.
Vznesete-li námitku proti zpracování funkčních cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Souhlas se sbíráním marketingových cookies lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

9.8. V případě, že je objednatel fyzická osoba a zpracovávají se tak jeho osobní údaje, má podle Nařízení právo:

• požadovat po poskytovateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat si u něj kopii takové informace
• vyžádat si u poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
• požadovat po poskytovateli výmaz osobních údajů – výmaz poskytovatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy poskytovatele nebo jeho povinnostmi
• žádat přenos osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány automatizovaným způsobem
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na poskytovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit se svou stížností na soud

9.9. Poskytovatel může být v rámci užití služeb objednatelem zpracovatelem osobních údajů ukládaných v CMS služby. Nedílnou součástí těchto VOP je tedy příloha č. 1 – zpracovatelská smlouva, v rámci které jsou vymezena práva a povinnosti poskytovatele a objednatele pro případy takového zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR).

9.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

________________________________________
příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek:
Smlouva o zpracování osobních údajů (zpracovatelská smlouva)
uzavřená dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

1. Předmět a účel smlouvy

1.1. Objednatel (dále jen jako „Správce“) a poskytovatel (dále jen jako „Zpracovatel“ nebo „poskytovatel“) na základě smluvního vztahu, jehož je tato smlouva přílohou, spolupracují v oblasti poskytnutí webového rozhraní pro provozování e-shopu (dále jen „Služby“). V rámci této spolupráce dochází či může docházet k předání osobních údajů osob, kterým Správce poskytuje zboží a služby (dále jen „Příjemci“), kdy účel jejich zpracování a finanční prostředky na takové zpracování určuje a poskytuje Správce a Zpracovatel osobní údaje pro Správce dále zpracovává v mezích této smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Poskytovatel vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro správce osobních údajů – objednatele a je pro něj oprávněn zpracovávat následující osobní údaje Příjemců:

• jméno a příjmení;
• kontaktní údaje

adresa;
e-mailová adresa;
telefonní číslo;

• informace o objednávce;
(dále jen „Osobní údaje“)

2.2. Správce osobní údaje zpracovává prostřednictvím Služeb poskytovatele a poskytovatel coby zpracovatel takových osobních údajů tyto zpracovává pouze za účelem umožnění poskytnutí svých Služeb. Správce je oprávněn rozšířit účel zpracování v souladu se zákonem, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze Zpracovateli sdělit pouze písemnou formou – za tu se považuje rovněž e-mailová komunikace smluvních stran adresovaná oprávněným osobám.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zpracovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Zpracovatel se zavazuje zejména:

a. používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Zpracovateli;

b. používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů, přístupy je povinen Zpracovatel zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě;

c. pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;

d. bez předchozího souhlasu Správce netvořit kopie databáze. Za porušení této povinnosti se nepovažuje zálohování dat pro ochranu práv a oprávněných zájmů Správce či Zpracovatele;

e. užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;

f. neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně schválen Správcem nebo neplyne z této Smlouvy;

g. dodržovat mlčenlivost ohledně údajů.

3.2. Zpracovatel se zavazuje taktéž:

a. zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány Správcem;

b. zpracovávat pouze Osobní údaje za účelem vymezeným touto Smlouvou a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;

c. nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, je-li v jeho možnostech toto rozpoznat;

d. uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo v souhlasu Příjemce, není-li to v rozporu se Zpracovatelovými oprávněnými zájmy.

3.3. Zpracovatel i Správce jsou povinni zajistit, aby zaměstnanci a jiné osoby Zpracovatelem pověřené ke zpracování Osobních údajů tyto zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem dle této Smlouvy a dle Nařízení.

3.4. Zpracovatel se zavazuje na výzvu Správce opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaj dle pokynu Správce bez zbytečného odkladu od takové výzvy.

3.5. Zpracovatel je povinen při plnění povinností ze Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Správce a jednat v souladu se zájmy Správce.

3.6. Správce souhlasí s tím, že Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele bez dodatečného výslovného konkrétního povolení Správce (dále jen „Podzpracovatel“). Zpracovatel informuje Správce o veškerých Podzpracovatelech, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči přijetí těchto Podzpracovatelů námitky.
Zpracovatel momentálně využívá následující Podzpracovatele:

a. Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, sídlem Hořicová 34, 747 05 Opava, Česká republika.
Nevyjádří-li Správce své námitky vůči Podzpracovatelům do tří pracovních dnů, je Zpracovatel tohoto Podzpracovatele oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit. Vyjádří-li Správce námitky, je Zpracovatel oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování svých služeb ve lhůtě 14 dnů. Pokud Zpracovatel zapojí Podzpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Podzpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě a v Nařízení. Neplní-li uvedený Podzpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného Podzpracovatele Zpracovatel.

3.7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této Smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

4. Mlčenlivost

4.1. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru se Zpracovatelem nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou zpracováním Osobních údajů pověřeny. Zpracovatel je povinen zajistit, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Zpracovatele trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu. Zpracovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení tohoto smluvního vztahu.

5. Trvání Smlouvy

5.1. Tato Smlouva je účinná po dobu účinnosti smlouvy, jejíž je tato Smlouva přílohou.

5.2. V případě jakéhokoliv ukončení této Smlouvy či ukončení zpracování Osobních údajů je Zpracovatel povinen provést likvidaci Osobních údajů, které mu byly poskytnuty na základě této Smlouvy, pokud na jejich dalším uchování není dán jeho oprávněný zájem. Proti takovému zpracování má Příjemce dle čl. 21 Nařízení oprávnění vznést námitku na kontaktní adresu Zpracovatele